Toki Ame

 

Enter
avatar

Toki Ame

Code & Input & Output